ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ

 

ΔΕΟ 41   - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2019  (Θέματα SOS)

1ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Αγορά Συναλλάγματος - Συναλλαγματικές ισοτιμίες

2ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Τριγωνικό Arbitrage

3ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Tρέχουσες ισοτιμίες - Προθεσμιακές ισοτιμίες

4ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Aποτίμηση μετοχών - Ομολόγων

5ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Απόδοση μετοχών - Ομολόγων - 

6ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Απόδοση μετοχών - Ομολόγων - Διακύμανση - τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου - Τύπος Gordon - CAPM

7ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου

8ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Aποτίμηση Ομολόγων - Duration - Μεταβολές Επιτοκίων - Κυρτότητα Ομολόγων - Mεταβολή καθαρής θέσης

9ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Duration gap - Mεταβολή καθαρής θέσης λόγω μεταβολής επιτοκίων 

10ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Duration gap - Mεταβολή καθαρής θέσης λόγω μεταβολής επιτοκίων  - Σύνθεση ενεργητικού

 

 

 

 

 

ΔΕΟ 41   - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2018)

Α Τόμος  -  Διεθνεις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

1ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Συναλλαγματικές ισοτιμίες
2ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Σχέση Ισοδυναμίας Επιτοκίων
3ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Ομόλογα σε συνάλλαγμα
4ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Εισπράξεις - Πληρωμές σε συνάλλαγμα


Β Τόμος  -  Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

5ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Αποτίμηση Ομολόγων

6ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Αποτίμηση Μετοχών - Τύπος Gordon -
7ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Αποτίμηση Μετοχών - Τύπος Gordon 
 
Γ  Τόμος  -  Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

8ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
9ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Aπόδοση και κίνδυνος Χαρτοφυλακίου -CAPM (ΥΑΚΠΣ) - 
10ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Συντελεστής β - Συστηματικός και μη συστηματικός Κίνδυνος

Δ  Τόμος  -  Πιστωτικά Ιδρύματα - και Διαχείρηση Κινδύνων

11ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Aποτίμηση Ομολόγων - Duration
12ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Aποτίμηση Ομολόγων - Duration - Μεταβολές Επιτοκίων - Κυρτότητα Ομολόγων
13ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ)  :  Mεταβολη Καθαρής θέσης Τράπεζας από μεταβολή επιτοκίων - Duration - 
14ο Επαναληπτικό Μάθημα   :            Ασκήσεις  SOS
15ο Επαναληπτικό Μάθημα   :            Ασκήσεις  SOS​
16ο Επαναληπτικό Μάθημα   :            Ασκήσεις  SOS​
17ο Επαναληπτικό Μάθημα   :            Ασκήσεις  SOS​​
18ο Επαναληπτικό Μάθημα   :            Ασκήσεις  SOS​​
19ο Επαναληπτικό Μάθημα   :            Ασκήσεις  SOS​​
 

inl.gr Copyright ©2013