ΠΔΕ 201 Διοικητική Λογιστικη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΚΥ

ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πίνακας Περιεχομένων

1ο Επαναληπτικό Μάθημα :  Ημερολογιακές εγγραφές κόστους - Kαταλογισμός ΓΒΕ
2ο Επαναληπτικό Μάθημα :  Kατάσταση κόστους παραχθέντων - Κατάσταση κόστους πωληθέντων - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
 3ο Επαναληπτικό Μάθημα : ΄Εννοιες Κόστους- Kατάσταση κόστους παραχθέντων - Κατάσταση κόστους πωληθέντων - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
4ο Επαναληπτικό Μάθημα : Σχέση Κόστους - ΄Ογκου παραγωγής - Κέρδους - Νεκρό σημείο - Περιθώριο συνεισφοράς - Περιθώριο ασφαλείας - Μόχλευση
5ο Επαναληπτικό Μάθημα : Σχέση Κόστους - ΄Ογκου παραγωγής - Κέρδους - Νεκρό σημείο 
6ο Επαναληπτικό Μάθημα : Σχέση Κόστους - ΄Ογκου παραγωγής - Κέρδους - Νεκρό σημείο
7ο Επαναληπτικό Μάθημα : Προϋπολογισμός πωλήσεων - Παραγωγής - Πρώτων υλών
8ο Επαναληπτικό Μάθημα : Προϋπολογισμός  Πρώτων υλών, Aμεσης εργασίας, ΓΒΕ

9ο Επαναληπτικό Μάθημα : Ταμειακός Προϋπολογισμός 
10ο Επαναληπτικό Μάθημα : Πρότυπο κόστος - Αποκλίσεις Πρότυπου και Πραγματικού κόστους
11ο Επαναληπτικό Μάθημα : Σχετικό κόστος στη λήψη αποφάσεων
12ο Επαναληπτικό Μάθημα : Ειδικές παραγγελίες
13ο Επαναληπτικό Μάθημα   Κατασκευή ή αγορά προϊόντος
14ο Επαναληπτικό Μάθημα :  Τμηματικός λογαριασμός κερδοζημιών - Απόδοση επένδυσης (ROI) - Yπολειμματικό κέρδος
15ο Επαναληπτικό Μάθημα :  Τμηματικός λογαριασμός κερδοζημιών - Απόδοση επένδυσης (ROI) - Yπολειμματικό κέρδος
 

inl.gr Copyright ©2013