ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 -2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" .  ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25 2021-2022 ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 36ο ΜΑΘΗΜΑ  TΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 


MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25  2020 - 2021

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                         

1η Εργασία    


1ο Μάθημα :      Θέμα 1    Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
2ο Μάθημα  :     Θέμα 1    Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
3o Mάθημα :      Θέμα 1    Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
4o Μάθημα :      Θέμα 6    Ημερολογιακές εγγραφές
5ο Μάθημα :      Θέμα 6    Ημερολογιακές εγγραφές
6ο Μάθημα :      Θέμα 5    Αγορά (Κτήση παγίων 
7ο Μάθημα :      Θέμα 2    Πάγια - Αποσβέσεις
8o Mάθημα :      Θέμα 7    Εγραφές Προσαρμολής 
9ο Μάθημα :      Θέμα 7    Εγγραφές Προσαρμογής
10o Μάθημα :    Θέμα 3    Eπιπτώσεις λογιστικών εγγραφών στις οικονομικές καταστάσεις
11o Μάθημα :   Θέμα  4    Προεισπραχθέντα έσοδα
 
 2η Εργασία
 
12o Mάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ημερολογιακές εγγραφές
13ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ημερολογιακές εγγραφές
14o Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Αποτίμηση αποθεμάτων με τη μέθοδο ΜΣΚ 
15o Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Αποτίμηση αποθεμάτων με τη μέθοδο FIFO
16ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2Α   Αποσβέσεις
17o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2Α   Αποσβέσεις
18o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2Β   Ημερολογιακές (Λογιστικές) εγγραφές
19o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2Γ   Διακανονισμός πωλήσεων
20ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Αποτίμηση αποθεμάτων
 
3η Εργασία
 
21ο Μάθημα : Θέμα 1  Κοστολόγιση κατά παραγγελία
22o Mάθημα : Θέμα 1 Ημερολογιακές εγγραφές
23ο Μάθημα : Θέμα 2 Επιμερισμός ΓΒΕ (Βαθμιδωτή μέθοδος) 
24o Mάθημα : Θέμα 2  Επανεπιμερισμός ΓΒΕ 
25o Μάθημα : Θέμα 3 Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
26o Μάθημα : Θέμα 3 Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
27o Μάθημα : Θέμα 4 Αποροφητική κοστολόγιση - Μεταβλητή κοστολόγιση
28o Μάθημα : Θέμα 5 Θεωρητικές ερωτήσεις
29o Μάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα 2  Ημερολογιακές εγγραφές
 
4η Εργασία
 
30ο Μάθημα : Θέμα 1ο  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) - Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
31o Μάθημα : Θέμα 1ο  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) - Επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
32o Μάθημα : Θέμα 2ο   Αποτίμηση παγίων στην Εύλογη Αξία 
33o Μάθημα : Θέμα 3ο   Εύλογη Αξία - Ανακτήσιμο ποσό - Ζημία Απομείωσης - Αξία χρήσης
34o Μάθημα : Θέμα 4ο   Κατάσταση ταμειακών ροών
35ο Μάθημα : Θέμα 5ο (1)  Aποτίμηση τελικού αποθέματος - Κόστος πωληθέντων 
36o Μάθημα : Θέμα 5ο (2 και 3) Αποτίμηση (Επιμέτρηση) αποθεμάτων
 
 
 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25 2021 -2022

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 
1η Εργασία
 
1ο Μάθημα : Εισαγωγή στη Λογιστική
2ο Μάθημα : Θέμα 1 Συμψηφισμός εγγραφών
3ο Μάθημα : Θέμα 2 Εισφορά κεφαλαίων σε είδος
4ο Μάθημα : Θέμα 7 Ημερολογιακές εγγραφές
5ο Μάθημα : Θέμα 5 Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ)
6ο Μάθημα : Θέμα 6 Ισολογισμός
7ο Μάθημα : Θέμα 8 Εγγραφές προσαρμογής
8ο Μάθημα : Θέμα 3 Επίδραση  μεταβολής εγγραφών στον ισολογισμό και στην Κ.Α.Χ
9ο Μάθημα : Επίλυση θεμάτων πολλαπλών επιλογών τελικών εξετάσεων 2021.
10o Mάθημα : Θέμα 4 Επιπτώσεις μεταβολής λογαριασμών στις οικονομικές καταστάσεις
11ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 
 2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : Θέμα 1 (α)  Κόστος κτήσης παγίων
13ο Μάθημα : Θέμα 1 (β) Αποσβέσεις
14ο Μάθημα : Θέμα 1 (γ) Ημερολογιακές εγγραφές
15ο Mάθημα : Θέμα 1 (γ) Ημερολογιακές εγγραφές
16ο Μάθημα : Θέμα 2       Εγγραφές εσόδων
17ο Μάθημα : Θέμα 3       Αποτίμηση αποθεμάτων Μ.Σ.Ο Διαρκής απογραφή
18ο Μάθημα : Θέμα 3       Αποτίμηση αποθεμάτων FIFO  Διαρκής απογραφή
19ο Μάθημα : Θέμα 4       Ημερολογιακές εγγραφές
20ο Μάθημα : Θέμα 5       Κόστος αγοράς αποθεμάτων
 
3η Εργασία
 
21ο Μάθημα : Θέμα 1ο   Έκθεση κόστους παραχθέντων - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ)
22ο Μάθημα : Θέμα 2ο   Πλήρη Κοστολόγηση - Άμεση Κοστολόγηση
23ο Μάθημα : Θέμα 3ο   Επιμερισμός - Επανεπιμερισμός ΓΒΕ
24ο Mάθημα : Θέμα 4ο  Κοστολόγηση κατά παραγγελία 
25ο Μάθημα : Θέμα 4ο  Κοστολόγηση κατά παραγγελία
26ο Μάθημα : Θέμα 5ο Κοστολόγηση κατά παραγγελία
 
4η Εργασία
 
27ο Mάθημα : Θέμα 5   Ημερολογιακές εγγραφές
28ο Μάθημα : Θέμα 2   Ε.Λ.Π.
29o Μάθημα : Θέμα 3  Παραγωγή κατά φάση - Ισοδύναμες μονάδες
30ο Mάθημα : Θέμα 4  Ταμειακές ροές
31ο Mάθημα : Θέμα 1 Αποτίμηση παγίων βάσει Ε.Λ.Π
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται στους φοιτητές μας μετά την παρακολoύθηση των μαθημάτων 2021-2022, παράλληλα να παρακολουθούν και τα μαθήματα περιόδου 2020-2021

    

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών

6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

   
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013