ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
                          

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 31 "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εργασία  

 
1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα B                   Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ)

2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερωτήματα Α και Γ       Καθαρή Παρούσα Αξία  (ΚΠΑ) - Κεφάλαιο Κίνησης

3ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2      Ερώτημα Α                   Κατανομή μερισμάτων

4ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 2      Ερωτήματα Β και Γ      Οικονομική αξία μετοχής - Κριτήρια αποδοχής επενδύσεων

5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα Α  (Ι)             Παρούσα αξία χρηματοροών

6ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα Α  (ΙΙ)           Εύρεση επιτοκίων - Ισορροπία

7ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα  Β (I)             ΚΠΑ - Δείκτης αποδοτικότητας

8ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα Β  (II)           ΚΠΑ - Δείκτης αποσοτικότητας

9ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4      Ερώτημα i                    Κόστος μετοχικού κεφαλαίου

10ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4     Ερωτήματα (ii) και (iii) Κόστος δανειακών κεφαλαίων - Μ.Σ.Κ.Κ

11ο Μάθημα                     Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

12ο Μάθημα : (Περιέχει ενημέρωση)

 
  

2η Εργασία

13ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Α (i,  ii)       Αναμενόμενη απόδοση μετοχής - τυπική απόκλιση

14ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Α (iii)      Tυπική απόκλιση - Συντελεστής Μεταβλητότητας

15ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Β (i)         Αναμενόμενη απόδοση Χαρτοφυλακίου 

16ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Γ              Υπόδειγμα του ενός δείκτη

17ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 2 Ερωτημ. Α               Οικονομική αξία ομολογίας 

18ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 2 Ερώτημα  Β             Αποτίμηση ομολόγω

19ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 2 Ερώτημα  Γ και Δ   Διάρκεια Ομολογίας - Αγορές

20ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 3 Ερώτημα 3 Α (i, ii) Αποτίμηση μετοχών

21ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 3 Ερωτήματα  3 Α (iii,iv)  Aποτίμηση - Απόδοση μετοχών 

22o Mάθημα    : ΘΕΜΑ 3  Ερωτήματα 3 Β       Πολλαπλασιαστής κερδών 

23ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 4 Α Αποτίμηση μετοχών (CAPM)

24o Mάθημα    : ΘΕΜΑ 4 Β (i), (ii), (iii)  Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος 

25o Mάθημα    : ΘΕΜΑ 4 Γ   Δείκτες Sharpe και Traynor

26ο Μάθημα    : Συνοπτικό

27ο Μάθημα    : Συνοπτικό 

 

 3η Εργασία

28ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ  1   Παράγωγα - ΣΜΕ 
29ο Μάθημα : ΘΕΜΑ   1   Παράγωγα - ΣΜΕ
30ο Μάθημα : ΘΕΜΑ  1   Παάγωγα -  ΣΜΕ
31ο Μάθημα : ΘΕΜΑ   1  Παράγωγα - ΣΜΕ
32ο Mάθημα : ΘΕΜΑ   2  Πράξεις σε προθεσμιακά συμβόλαια
33ο Μάθημα : Θέμα    2  Πράξεις σε προθεσμιακά συμβόλαια 
34ο Μάθημα :                 Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών από θέματα τελικών εξετάσεων 2021
35ο Μάθημα : ΘΕΜΑ  3  Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης
36ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Α) Τιμές δικαιωμάτων Αγοράς και Πώλησης
37ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Β)  Εσωτερική αξία - Χρονική αξία δικαιωμάτων
38ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Β)  Θέματα πολλαπλών επιλογών τελικών εξετάσεων 2021εξετάσεων
39ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Γ)   Αποτελέσματα επί δικαιωμάτων
40ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4  (Α) Δικαιώματα - Δέλτα δικαιωμάτων
41ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4  (Β) Αποτίμηση δικαιωμάτων
42ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Γ)  Χαρτοφυλάκεια δικαιωμάτων
43ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Δ) Χαρτοφυλάκειο δικαιωμάτων
 

 4η Εργασία

44ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 (Α) Ζήτηση χρήματος - ισορροπία στην αγορά χρήματος

45ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 (Β) Ανταλλακτική οικονομία

46ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 2 (Α, Β) Προσφορά χρήματος

47ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2 (Γ, Β) Νομισματική πολιτική - Προσφορά χρήματος

48ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 (Α)           Τριγωνικό arbitrage

49ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 3 (Β, Γ)        Συναλλαγματικές ισοτιμίες - τριγωνικό arbitrage

50ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Α)            Ακάλυπτο Αρμπιτράζ Επιτοκίου (ΑΑΕ)

51ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Β, Γ)        Καλυμμένο Αρμπιτραζ Επιτοκίου (ΚΑΕ)        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

  
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013