ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τα Επαναληπτικά μαθήματα ΔΕΟ 31 προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις  2024 άρχισαν 

Επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700

 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
 

Tα νέα μαθήματα ΔΕΟ 31   2023 - 2024  άρχισαν

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023 - 2024  

  1η Εργασία  2023 -2024 
 
1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα A                   Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ)        -        
2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Β                   Καθαρά Παρούσα Αξία  (ΚΠΑ)
3ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Γ                   Εσωτερικός βαθμός απόδοσης επένδυσης (Ε.Β.Α.)
4o Mάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερώτημα Α, Β              ΕΒΑ - Πίνακας αποπληρωμής δανείου - ΚΤΡ
5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερώτημα Γ, Δ              ΕΒΑ - ΚΤΡ 
6ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα Α, Β              Παρούσα αξία μελλοντικών ταμειακών ροών
7ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα Γ                   Παρούσα αξία με μεταβαλλόμενο επιτόκιο
8ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα Δ, Ε              Συνταξιοδοτικά προγράμματα με ΚΠΑ
9ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Α                  Νεκρό σημείο
10ο Μάθημα:ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα                     Νεκρό σημείο  
 
2η Εργασία  
 
11ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1   Eρώτημα A (i)           Aποτίμηση ομολόγων
12ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1   Ερώτημα Α  (ii)         Σχέση επιτοκίων - τιμής ομολόγου
13ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 1    Eρώτημα A (iii)         Κίνδυνος επιτοκίων
14ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 1    Ερώτημα Β                Αποτίμηση μακροπρόθεσμων ομολόγων
15ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Α                Οικονομική αξία μετοχής
16ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Β                Αποτίμηση μετοχών
17ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Β                Δέσμευση εταιρίας σε καινούργιο έργο
18ο Μάθημα:ΘΕΜΑ 3    Ερωτήματα Α, Β         Αποδόσεις μετοχών - Αριθμητικός μέσος
19ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 3   ΄Ερωτήματα Γ,Δ,Ε      Γεωμετρικός μέσος - Τυπική απόκλιση
20ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Β                 Αποτίμηση μετοχών με το υπόδειγμα CAPM
21ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Γ                  Μέσο Σταθμικό κόστος κεφαλαίου
22ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 4   Eρώτημα Α                 Απόδοση - κίνδυνος χαρτοφυλακίων
23ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Α                 Απόδοση - κίνδυνος χαρτοφυλακίων
24ο Mάθημα: ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Α                 Απόδοση-  κίνδυνος χαρτοφυλσκίου
25o Μάθημα: ΘΕΜΑ 1   Ερώτημα Α                 Δεύτερος τρόπος επίλυσης του θέματος 1 Α και Β
26ο Μάθημα: Θέμα 4    Ερώτημα Α                 Δεύτερος τρόπος επίλυσης (ολοκληρωμένο)
 
3η Εργασία
 
27ο Μάθημα: Θέμα 1   Ερώτημα i                   Σωρευτική - μη κανονική απόδοση χαρτοφυλακίου
28ο Μάθημα :Θ'εμα 1  Ερώτημα ii                  Aποτελεσματικές αγορές
29ο Μάθημα :Θέμα 2   Ερώτημα Α                  Υπολογισμός αξίας εταιρίας Μοχλευμένης και μη Μοχλευμένης
30o Μάθημα :Θέμα 2  Ερώτημα  Β                  Διαφορές μεταξύ αγοράς ή Μίσθωσης παγίων
31ο Μάθημα :Θέμα 3  Ερώτημα  Α                  Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών,  μερισματική πολιτική
32ο Μάθημα :Θέμα 3  Ερώτημα  Β και Γ          Τιμή μετοχής πριν και μετα την ημερομηνία αποκοπής - Διανομή διαθεσίμων
33ο Μάθημα :Θέμα 4  Ερωτήματα Α και Β       Eκδοση - Πώληση μετοχών - Κέρδη από πώληση μετοχών
34ο Μάθημα :Θέμα 4 Ερωτήματα  Β και Γ        Υποτιμημένες - Υπερτιμημένες μετοχές
 
4η Εργασία
 
35ο Μάθημα : Θέμα 1 Ερώτημα Α                                       Ισολογισμοί κοινού μεγέθους
36ο Μάθημα : Θέμα 1 Ερωτήματα Β, Γ, Δ                            Αριθμοδείκτες
37ο Μάθημα : Θέμα 2 Ερώτημα Α                                        Αριθμοδείκτες
38ο Μάθημα : Θέμα 2 Ερωτήματα Β, Γ                                 Σχέση ταμειακού κύκλου με αποδόσεις ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων
39ο Μάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα Α                                        Πολιτική πιστώσεων - Νεκρό σημείο
40ο Μάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα Β                                        Κόστος διατήρησης - παραγγελίας  κόστος αποθεμάτων - Ελαχιστοποίηση κόστους
41ο Μάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα Γ                                        Χορήγηση πιστώσεων - Νεκρό σημείο
42ο Μάθημα : Θέμα 4 Ερώτημα Α                                        Μοντέλο αξιολόγησης Ζ - Score
43ο Μάθημα : Θέμα 4 Ερώτημα Β και Γ (i)                          Eξαγορά εταιρίας με μετρητά
44ο Μάθημα : Θέμα 4 Ερ'ωτημα Γ (ii)                                 Εξαγορά εταιρίας με μετοχές  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση  
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  [email protected]        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013