ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 31«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»  AΡΧΙΣΑΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ  ΤΟ 51ο ΜΑΘΗΜΑ)

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΠΕΡΣΙΝΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021 - 2022

1η Εργασία  2021 -2022

 
1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα B                   Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ)

2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερωτήματα Α και Γ       Καθαρή Παρούσα Αξία  (ΚΠΑ) - Κεφάλαιο Κίνησης

3ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2      Ερώτημα Α                   Κατανομή μερισμάτων

4ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 2      Ερωτήματα Β και Γ      Οικονομική αξία μετοχής - Κριτήρια αποδοχής επενδύσεων

5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα Α  (Ι)             Παρούσα αξία χρηματοροών

6ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα Α  (ΙΙ)           Εύρεση επιτοκίων - Ισορροπία

7ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα  Β (I)             ΚΠΑ - Δείκτης αποδοτικότητας

8ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3      Ερώτημα Β  (II)           ΚΠΑ - Δείκτης αποσοτικότητας

9ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4      Ερώτημα i                    Κόστος μετοχικού κεφαλαίου

10ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4     Ερωτήματα (ii) και (iii) Κόστος δανειακών κεφαλαίων - Μ.Σ.Κ.Κ

11ο Μάθημα                     Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

12ο Μάθημα : (Περιέχει ενημέρωση)

  

2η Εργασία

13ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Α (i,  ii)       Αναμενόμενη απόδοση μετοχής - τυπική απόκλιση

14ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Α (iii)      Tυπική απόκλιση - Συντελεστής Μεταβλητότητας

15ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Β (i)         Αναμενόμενη απόδοση Χαρτοφυλακίου 

16ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 1 Ερώτημα Γ              Υπόδειγμα του ενός δείκτη

17ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 2 Ερωτημ. Α               Οικονομική αξία ομολογίας 

18ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 2 Ερώτημα  Β             Αποτίμηση ομολόγω

19ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 2 Ερώτημα  Γ και Δ   Διάρκεια Ομολογίας - Αγορές

20ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 3 Ερώτημα 3 Α (i, ii) Αποτίμηση μετοχών

21ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 3 Ερωτήματα  3 Α (iii,iv)  Aποτίμηση - Απόδοση μετοχών 

22o Mάθημα    : ΘΕΜΑ 3  Ερωτήματα 3 Β       Πολλαπλασιαστής κερδών 

23ο Μάθημα    : ΘΕΜΑ 4 Α Αποτίμηση μετοχών (CAPM)

24o Mάθημα    : ΘΕΜΑ 4 Β (i), (ii), (iii)  Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος 

25o Mάθημα    : ΘΕΜΑ 4 Γ   Δείκτες Sharpe και Traynor

26ο Μάθημα    : Συνοπτικό

28ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ  1   Παράγωγα - ΣΜΕ  3η Εργασία
29ο Μάθημα : ΘΕΜΑ   1   Παράγωγα - ΣΜΕ
30ο Μάθημα : ΘΕΜΑ  1   Παάγωγα -  ΣΜΕ
31ο Μάθημα : ΘΕΜΑ   1  Παράγωγα - ΣΜΕ
32ο Mάθημα : ΘΕΜΑ   2  Πράξεις σε προθεσμιακά συμβόλαια
33ο Μάθημα : Θέμα    2  Πράξεις σε προθεσμιακά συμβόλαια 
34ο Μάθημα :                 Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών από θέματα τελικών εξετάσεων 2021
35ο Μάθημα : ΘΕΜΑ  3  Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης
36ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Α) Τιμές δικαιωμάτων Αγοράς και Πώλησης
37ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Β)  Εσωτερική αξία - Χρονική αξία δικαιωμάτων
38ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Β)  Θέματα πολλαπλών επιλογών τελικών εξετάσεων 2021εξετάσεων
39ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3  (Γ)   Αποτελέσματα επί δικαιωμάτων
40ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4  (Α) Δικαιώματα - Δέλτα δικαιωμάτων
41ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4  (Β) Αποτίμηση δικαιωμάτων
42ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Γ)  Χαρτοφυλάκεια δικαιωμάτων
43ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Δ) Χαρτοφυλάκειο δικαιωμάτων
 

 4η Εργασία

44ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 (Α) Ζήτηση χρήματος - ισορροπία στην αγορά χρήματος

45ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 (Β) Ανταλλακτική οικονομία

46ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 2 (Α, Β) Προσφορά χρήματος

47ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2 (Γ, Β) Νομισματική πολιτική - Προσφορά χρήματος

48ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 (Α)           Τριγωνικό arbitrage

49ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 3 (Β, Γ)        Συναλλαγματικές ισοτιμίες - τριγωνικό arbitrage

50ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Α)            Ακάλυπτο Αρμπιτράζ Επιτοκίου (ΑΑΕ)

51ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 4 (Β, Γ)        Καλυμμένο Αρμπιτραζ Επιτοκίου (ΚΑΕ)        

 

  

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 - 2023

1η Εργασία  2022 -2023 

1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα A                   Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ)        -         (Δωρεάν)
2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Β                   Καθαρά Παρουσα Αξία Επένδυσης (ΚΠΑ) - (Δωράν)
3ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Γ                   Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Επένδυσης (ΕΒΑ)
4ο Μάθημα :                                                       Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από τα θέματα τελικών εξετάσεων
                                                                            Ιουνίου 2022 σχετικές με Ταμειακές Ροές - ΚΠΑ - ΕΒΑ
5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Α κ΄Β             Ταμειακές ροές - ΚΠΑ Επένδυσης
6ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Γ                     Νεκρό σημείο επένδυσης 
7ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3    Ερώτημα Α                    Αριθμοδείκτες 
8ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3    Ερώτημα Β, Γ, Δ            Αριθμοδείκτες
9o Μάθημα : ΘΕΜΑ 4    Ερώτημα Α(i. ii)             Δόση κα απόσβεση δανείου
10ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Α(iii,iv)           Tοκοχρεωλυτικά δάνεια
11ο Mάθημα:                                                      Eρωτ. πολλαπλών επιλογών (Θέματα τελικών εξετάσεων 2022)
12ο Μάθημα:                                                      Ερωτ. πολλαπλών επιλογών (Θέματα τελικών εξετάσεων 2022)
13ο Μάθημα:                                                      Ερωτ. πολλαπλών επιλογών (Θέματα τελικών εξετάσεων 2022) 

 2η Εργασία  2022 -2023 

14ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα A(i, ii)         Aποτίμηση ομολόγων
15οΜάθημα : ΘΕΜΑ 1      Ερώτημα Α(iii)          Aποτίμηση ομολόγων
16ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 1      Ερώτημα Β (1)          Χρονική διάθρωση αποδόσεων ομολόγων
17ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Β(2)            Αποδόσεις ομολόγων
18ο Μάθημα: ΘΕΜΑ  2     Ερώτημα (α)             Αποτίμηση μετοχών
19ο Μάθημα Θέμα    2     Ερώτημα (α)             Αποτιμηση μετοχών
20ο Μάθημα :ΘΕΜΑ 2      Ερώτημα (β)             Ρυθμός μεγέθυνσης κερδών
21ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 2      Ερώτημα (γ)             Αποτίμηση μετοχών 
22ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα (α,β)           Απόδοση, τυπική απόκλιση μετοχής
23ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 3      Ερωτήματα (γ,δ.ε,στ) Απόδοση, τπική απόκλιση χαρτοφυλακίου
24ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4    Ερώτημα (α)              Αναμενόμενη απόδοση αγοράς και μετοχής
25ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα (δ)              Μέσο σταθμικό κόστος
26ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Β, γ)           Υποτιμημένο - Ανατιμημένο χρεόγραφο 

3η Εργασία  2022 -2023 

27ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1                                      Mη κανονικές αποδόσεις χαρτοφυλακίου
28ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2                                      Μερίσματα - Αγορά μετοχών

 

 

 

 

 

 

 

1. Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΔΕΟ 31

2. Στην πορεία των μαθημάτων θα σας αναλύσουμε τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών των τελικών εξετάσεων Ιουνίου  2022

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

  
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013