ΔΕΟ 31 - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ

 

Πίνακας Περιεχομένων
 
 ΔΕΟ 31   - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2019  (Θέματα SOS)

1ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Κ.Π.Α. - Μέσο Σταθμικό κόστος Κεφαλαίου - Κ.Τ.Ρ

2ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Ε.Β.Α. - Διαφορές  ΚΠΑ - Ε.Β.Α.. - Μέσο Σσταθμικό κόστος Κεφαλαίου - Κ.Τ.Ρ

3ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Aποτίμηση ομολόγων - Aναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση  μετοχής - Αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση  Χαρτοφυλακίου

4ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Aποτίμηση ομολόγων - Aναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση  μετοχής - Αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση  Χαρτοφυλακίου

5ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  CAPM - Αποτίμηση μετοχών

6ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  CAPM - Δείκτες Sharpe - Treynor

7ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Τριγωνικό Arbitrage

8ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Πράξεις όψεως - Πράξεις προθεσμίας  σε συνάλλαγμα

9ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Συναλλαγματικές ισοτιμίες

10ο Επαναληπτικό Μάθημα 2019  :  Συναλλαγματικές ισοτιμίες

   
Β΄  Τόμος

1ο Επαναληπτικό Μάθημα :          Κ.Π.Α - ΚΤΡ
2ο Επαναληπτικό Μάθημα :          Ε.Β.Α. - Δ.Α. 
3ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Π.Α. Μετοχής - Αποτίμηση μετοχής - ΚΤΡ
4ο Επαναληπτικό Μάθημα :         ΜΣΚΚ - ΠΑ μετοχής  - ΚΤΡ

Δ΄  Τόμος

5ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Aξιόγραφα (Ομόλογα) σταθερού εισοδήματος
6ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Aναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση  μετοχής - Αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση  Χαρτοφυλακίου
7ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Αποτίμηση μετοχών (ΠΑ μετοχών)
8ο Επαναληπτικό Μάθημα :         CAPM
9ο Επαναληπτικό Μάθημα :         CAPM - Δείκτες

Γ΄  Τόμος

10ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Δικαιώματα - Call- Put Option - Put - Call Parity
11ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Δικαιώματα - Call- Put Option - Put - Call Parity
12ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Προθεσμιακά Συμβόλαια (ΣΜΕ)
13ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Προθεσμιακά Συμβόλαια (ΣΜΕ)

A΄  Τόμος

14ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Προσφορά Χρήματος- Πολλαπλασιαστής Χρήματος
15ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Ακάλυπτο και Καλυμμένο αρμπιτραζ επιτοκίων (Α.Α.Ε. -  Κ.Α.Ε)
16ο Επαναληπτικό Μάθημα :         Τριγωνικό Arbitrage - I.A.Δ. - Συναλλαγματικές ισοτιμίες

17o Επαναληπτικό μάθημα :          Θέμα  SOS
18o Επαναληπτικό μάθημα :          Θέμα  SOS
19o Επαναληπτικό μάθημα :          Θέμα  SOS
20o Επαναληπτικό μάθημα :          Θέμα  SOS
 

inl.gr Copyright ©2013