ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ

    TA NEA MΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 34  2021-2022 ΑΡΧΙΣΑΝ . ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 49ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

 MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34  2020 -2021

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                        

   
1η  Eργασία  MIKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α    Ζήτηση - προσφορά -Πλεόνασμα Καταναλωτή - Πλεόνασμα  Παραγωγού
20 Μάθημα : Ερώτηση Α2 β   Συνολικό πλεόνασμα  καταναλωτή και παραγωγού
3o Μάθημα : Ερώτηση Α1   Τέλειος Ανταγωνισμός
4o Μάθημα : Eρώτηση Α1   Τέλειος Ανταγωνισμός
5o Μάθημα : Ερώτημα Α1   Μονοπώλιο
6o Μάθημα : Ερώτημα πολλαπλών επιλογών  Mέρος Β
7ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
8ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
9ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
10o Mάθημα :  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
11ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
12ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 β - Χρησιμότητα - οριακή χρησιμότητα
13ο Μάθημα : Κενό -άνευ περιεχομένου
14o Μάθημα : Ερώτημα Α2 α και β  Συνέχεια
 
 2η Εργασία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
15ο Μάθημα :  Ερώτημα Β1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
16o Μάθημα :  Ερώτημα Β2 Αγορά εργασίας
17o Μάθημα :  Ερωτήματα Β3 και Β4 Δείκτης τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) - Καλάθι Αγοράς
18o Μάθημα :  Eρωτήματα Β5 και Β6  Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) - ΑΕΠ - Επενδυση - Αποταμίευση
19o Μάθημα :  Ερωτήματα Β7 και Β8 Οριακή ροπή για κατανάλωση - Εθνικοί λογαριασμοί
20o Μάθημα : Ερώτημα Β9  Νομισματική - Δημοσιονομική πολιτική
21o Μάθημα : Ερώτημα Β 10 Μακροχρόνια ισορροπία - πληθωριστικό - αντιπληθωριστικό κενό
22ο Μάθημα : Ερώτηση A1 (α)        Συνολική ζήτηση (AD)
23o Μάθημα : Ερώτημα Α1 (β)        Συνολική ζήτηση (AD) - Συνολική Προσφορά (AS)
24ο Μάθημα : Ερώτημα Α 1 (β)       Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια ισοροπία (AD = AS)
25o Μάθημα : Ερώτημα Α 2 (α)       Βραχυχρόνια ισορροπία - Υφεσιακό - πληθωριστικό κενό
26ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (β, γ)    Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια ισορροπία
27ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (β, γ)    Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια ισορροπία
28o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
29o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
30ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
31ο Μάθημα :  ΚΕΝΟ
 
  3η Εργασία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
32ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (α)      Νομισματική πολιτική
33o Μάθημα : Eρώτηση Α1 (β)      Βραχυπρόθεσμα - Μακροπρόθεσμα επιτόκια
34o Μάθημα : Eρώτηση Α2 (α)      Δημόσια αποταμίευση - ΑΕΠ ισορροπίας
35o Μάθημα : Eρώτηση Α2 (β,γ)   Δημοσιονομική πολιτική 
36ο Μάθημα Εξεταστικής
37o Μάθημα :  Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1 - Β2
38ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β3 - Β5
39o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β6
40o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β7
41ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B8 - B10
 
4η Εργασία      ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
 42ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 α) Εξωτερικές Επιδράσεις στην οικονομία
43o Μάθημσ : Ερώτηση Α1 β) Λύση στο πρόβλημα Εξωτερικών επιδράσεων
44o Μάθημα : Ερώτηση Α2   Ισορροπία σε προβλήμματα εξωτερικών επιδράσεων
45o Μάθημα : Ερώτηση Α2   Ισορροπία σε προβλήματα εξωτερικών επιδράσεων
46o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1 - 3
47o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 4 - 5
48ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 6- 7
49ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 8 - 10
 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34 2021-2022

    Πίνακας  Περιεχομένων

 1η Εργασία  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ.  επιλογών Β1 - Κόστος Ευκαιρίας - Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.)
2ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών  B2 -  Καμπύλη ζήτησης - Καμπύλη προσφοράς - Ισορροπία -Ελαστικότητα ζήτησης - Προσφοράς
3o Mάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών  Β3    Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση προσφοράς - Υπερβάλουσα προσφορά 
4ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β4    Ελαστικότητες (Ζήτησης - Προσφοράς - Εισοδηματική) - Κανονικά  - Κατώτερα αγαθά
5ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β5-Β6 Ισορροπία στην αγορά αγαθών - Συνάρτηση παραγωγής
6ο Mάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β7     Οικονομίες κλιμακας - Αρνητικές οικονομίες κλίμακας
7ο Mάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β8     Συναρτήσεις Κόστους
8ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών B9     Κανόνας ελαχιστοποίησης κόστους
9ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β10   Επιχείρηση τέλειου ανταγωνισμού
10ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (α)                        Πλεόνασμα καταναλωτή - Παραγωγού- Ανώτατες - Κατώτατες τιμές
11ο Μάθημα : Ερώτημα Α1 (β)                        Συνολική χρησημότητα - Οριακή χρησιμότητα
12ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (α)                        Ισορροπία  στον τέλειο Ανταγωνισμό
13ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (βi)                        Μονοπώλιο
14ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (βii)                       Tέλειος Ανταγωνισμός
15ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (βii)                       Τέλειος Ανταγωνισμός
16ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

 2η Εργασία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 17ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β1

18ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β2

19ο Mάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β3

20ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β4

21ο Mάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β5, Β6

22ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β7, Β8

23ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών B9, B10

24ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια ισορροπία Οικονομίας

25ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (α) Αγορά εργασίας

26ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (β) Επενδύσεις - ΑΕΠ - Ισορροπία στην αγορά δαν κεδαλαίων

 3η Εργασία

27ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1, Β2

28ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β3

29ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαολών επιλογών Β4

30ο Μάθημα : Eρώτηση πολλαπλών επιλογών Β5

31ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β6

32ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β7

33ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β8

34ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β9

35ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β10

36ο Μάθημα : Ερώτηση Α (2)  Ισορροπία εισοδήματος

37ο Μάθημα : Ερώτηση Α (2)  Ισορροπία εισοδήματος - Δημόσιες δαπάνες -Επενδύσεις

38ο Μάθημα : Eρώτηση Α (2)  Ισορροπία εισοδήματος - Δημοσιες δαπάνες -Επενδύσεις

39ο Μάθημα : Ερώτημα Α (1α) Νομισματική πολιτική - Πληθωρισμός

40ο Μάθημα : Ερώτημα Α (1β) Κανόνας Teylor 

  4η Εργασία

 41ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 α)  Μετακίλυση φόρου μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών

42ο Μάθημα : Ερώτηση Α1  β) Μετακίλυση φόρου μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών

43ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α)  Εξωτερικές Επιδράσεις

44ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α) Εξωτερικές επιδράσεις

45ο Mάθημα : Ερώτηση Α2 β) Φορολογική επιβάρυνση στις εξωτερικές επιδράσεις

46ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1 - Β4

47ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β5 - Β6

48ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β7 - Β 10

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5 Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

inl.gr Copyright ©2013