ΔΕΟ 34 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1ο Μάθημα :        Κ.Π.Δ. - Κόστος Ευκαιρίας - Ζήτηση - Προσφορά
2 Μάθημα :          Ελαστικότητα ζήτησης  -  Πλεόνασμα καταναλωτή - Πλεόνασμα παραγωγού
3ο Μάθημα :        Οριακός Λόγος Υποκατάστασης - Εισοδηματικός περιορισμος - Καμπύλη αδιαφορίας - Ισορροπία καταναλωτή - Οριακή Χρησιμότητα
4ο Μάθημα :         Ισορροπία Καταναλωτή - Συνάρτηση Ζήτησης και Προσφοράς

5ο Μάθημα :         Όλες οι Ελαστικότητες
6ο Μάθημα :         Θωρία Παραγωγής - Συνάρτηση Παραγωγής - Ασκήσεις
7ο Μάθημα :         Θεωρία Κόστους - Ασκήσεις  
8ο Μάθημα :         Θεωρία Κόστους -  Ασκήσεις
9ο Μάθημα :        Κόστος στη Βραχυπρόθεσμη περίοδο
10ο Μάθημα :       Κόστος στη μακροχρόνια περίοδο
11ο Μάθημα :       Τέλειος Ανταγωνισμός - Ασκήσεις 
12ο Μάθημα :      Τέλειος Ανταγωνισμός - Ασκήσεις 
13ο Μάθημα :       Μονοπώλιο - Ασκήσεις
14 Μάθημα :        Μονοπώλιο - Ασκήσεις
 
 
48o Μάθημα :  Μικροοικονομική (Πολλαπλές επιλογές)

​ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

22ο Μάθημα :   AEΠ
23o Μάθημα :  Εθνικολογιστική ταυτότητα
24o Μάθημα :  Ισορροπία Εισοδήματος
25o Μάθημα :  Κατανάλωση - Επένδυση - Δημόσιες δαπάνες - Ιδιωτική αποταμίευση - Δημόσια αποταμίευση
26o Μάθημα :  Κατανάλωση - Επένδυση - Δημόσιες δαπάνες - Ιδιωτική αποταμίευση - Δημόσια αποταμίευση
27o Μάθημα :  Κατανάλωση - Επένδυση - Δημόσιες δαπάνες - Ιδιωτική αποταμίευση - Δημόσια αποταμίευση
28o Μάθημα :  Ισορροπία στην αγορά προϊόντος  (IS)- Ισορροπία στην αγορά χρήματος (LM)
29o Μάθημα :  Tαυτόχρονη Ισορροπία στην αγορά προϊόντος   και   στην αγορά χρήματος  (IS=LM)
30o Μάθημα :  Tαυτόχρονη Ισορροπία στην αγορά προϊόντος   και   στην αγορά χρήματος  (IS=LM)
31o Μάθημα :  Tαυτόχρονη Ισορροπία στην αγορά προϊόντος   και   στην αγορά χρήματος  (IS=LM)
32o Μάθημα : Αγορά Εργασίας
33o Μάθημα : Συνολική Ζήτηση (AD) - Συνολική προσφορά (AS)
34o Μάθημα : Συνολική Ζήτηση (AD) - Συνολική προσφορά (AS) - Προσδιορισμός γενικού επιπέδου τιμών (P)
35o Μάθημα :  Δημοσιονομική Πολιτική
36o Μάθημα :  Νομισματική Πολιτική
37o Μάθημα :  Aσκήσεις Δημοσιονομικής - Νομισματικής πολιτικής 
38o Μάθημα :  Aσκήσεις Δημοσιονομικής - Νομισματικής πολιτικής 
39o Μάθημα :  Aσκήσεις Δημοσιονομικής - Νομισματικής πολιτικής 
40ο  Μάθημα :  Συνάλλαγμα - Eσωτερική - Εξωτερική ισορροπία - Καμπύλη BP
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

41ο Μάθημα :   Pareto
42ο Μάθημα :   Εξωτερικές Επιδράσεις στην Οικονομία (Στην Παραγωγή και στην Κατανάλωση)
43ο Μάθημα :   Εξωτερικές Επιδράσεις στην Οικονομία (Στην Παραγωγή και στην Κατανάλωση   και Μικτές)
44ο Μάθημα :   Εξωτερικές Επιδράσεις στην Οικονομία (Στην Παραγωγή και στην Κατανάλωση   και  Μικτές)
45ο Μάθημα :  Δημόσια Αγαθά
46ο Μάθημα :  Φορολογία
47ο Μάθημα :  Φορολογία
48o Μάθημα :  Μικροοικονομική (Πολλαπλές επιλογές)
 
 
 
 MΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ TEΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ SOS 2019
 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
1o Mάθημα  :  Κόστος Ευκαιρίας - ΚΠΔ - Συναρτήσεις Ζήτησης - Προσφοράς - Ελαστικότητες - Κανονικά - Κατώτερα αγαθά - EΡΩΤΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2
2o Mάθημα  :  Τιμή - ποσότητατα ισορροπίας - Ελαστική - Ανελαστική Ζήτηση - Μετατοπίσεις καμπυλών ζήτησης - Προσφοράς - EΡΩΤΗΜΑΤΑ 3 ΚΑΙ 4
3o Mάθημα  :  Πλεόνασμα Καταναλωτή - Πλεόνασμα παραγωγού - Συνολική χρήσημότητα - Οριακή Χρησιμότητα - Μεγιστοποίηση χρησιμότητας - EΡΩΤΗΜΑΤΑ 5 ΚΑΙ 6
4o Μάθημα  :  Οριακός Λόγος υποκατάστασης αγαθών -  Ισορροπία Καταναλωτή -EΡΩΤΗΜΑ 7
5o Mάθημα  :  Θεωρία παραγωγής - Συνολικό - Μέσο - Οριακό προϊόν - EΡΩΤΗΜΑ 8
6o Mάθημα  :  Μέσο Σταθερό - Μέσο μεταβλητό - Μέσο Κόστος - Οριακό Κόστος - EΡΩΤΗΜΑ 9
7o Mάθημα  :  Θεωρία Κόστους - Καμπύλη ίσου Προϊόντος - Γραμμή ίσου Κόστος -Ισορροπία Επιχείρησης -Φθίνουσα  οριακή απόδοση - EΡΩΤΗΜΑΤΑ 10 ΚΑΙ 11
8o Mάθημα  :  Tέλειος Ανταγωνισμός - Θεωρία, Ασκήσεις - EΡΩΤΗΜΑ 12
9o Mάθημα  :  Moνοπώλιο - Θεωρία, Ασκήσεις - EΡΩΤΗΜΑ 13
10o Mάθημα  :Moνοπώλιο - Δείκτης Lerner - Ισορροπία στο Μονοπώλιο - EΡΩΤΗΜΑ 14
11o Mάθημα  :Moνοπωλιακός Ανταγωνισμός - EΡΩΤΗΜΑ 15
 
 
 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  
12o Mάθημα  : Εισόδημα Ισορροπίας  Υ = C + I + G + X _ M - EΡΩΤΗΜΑ 16
13o Mάθημα  : Συνθήκη ισορροπίας εισοδήματος σε κλειστή οικονομία με δημόσιο τομέα - EΡΩΤΗΜΑΤΑ 17 ΚΑΙ 18
14o Mάθημα  : Ισοροπία σε αγορά αγαθών και αγορά χρήματος ( Καμπύλες IS,  LM) - EΡΩΤΗΜΑ 20
15o Mάθημα  : Ισοροπία σε αγορά αγαθών και αγορά χρήματος ( Καμπύλες IS,  LM) - EΡΩΤΗΜΑ 21
16o Mάθημα  : Ισοροπία στην Αγορά Εργασίας - EΡΩΤΗΜΑ 22
17o Mάθημα  : Καμπύλη συνολικής Ζήτησης (AD) - EΡΩΤΗΜΑ 23
18o Mάθημα  : Καμπύλη Συνολικής Ζήτησης (AD) - Καμπύλη Συνολικής Προσφοράς (AS) - Ισορροπία - EΡΩΤΗΜΑTA  24 KAI 25
19o Mάθημα  : Δημοσιονομική - Νομισματική πολιτική  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 19, 26, 27
20o Mάθημα  : Δημοσιονομική - Νομισματική πολιτική  ΕΡΩΤΗΜΑ  28
21o Mάθημα  : Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Ισορροπία   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 33, 34, 35 
 
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
22o Mάθημα  : Ισορροπία κατά PARETO - Eξωτερικές Επιδράσεις   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 29, 30, 31, 32
23o Mάθημα  : Ι.Ο.Ο - Ι.Ο.Κ. Κ.Ο.Ο - Κ.Ο.Κ. Εξωτερικές επιδράσεις - Ισορροπία - Δημόσια αγαθά - Ιδιωτικά αγαθά   ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 36, 37, 38
24o Mάθημα  : Ελλείμματα δημοσίων επιχειρήσεων - Φορολογικά συστήματα    ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 39, 40, 41, 42
 

inl.gr Copyright ©2013