ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 41 "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021  

 

    
   

MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 41  2020 - 2021                          

1η  Εργασία

1o  Μάθημα : Θέμα 1 Ερώτημα α            Συνάλαγμα (Θεωρία) Συναλλαγματικός κίνδυνος

2ο Μάθημα  : Θέμα 1 Ερωτημα β            Προθεσμιακά συμβόλαια
3o Μάθημα  : Θέμα 1 Ερωτήματα γ, δ    Υποτίμηση - Ανατίμηση συναλλάγματος 
4o Μάθημα  : Θέμα 2 Ερώτημα α            Επίδραση μεταβολών επιτοκίων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες
5o Μάθημα  : Θέμα 2 Ερώτημα β            Θεωρία Ζήτησης - Θεωρία Προσφοράς συναλλάγματος
6o Μάθημα  : Θέμα 2 Ερώτημα γ            Επιδραση πληθωρισμού στη στη συναλλαγματική ισοτιμία
7ο Μάθημα  : Θέμα 3 Eρώτημα α            Τριγωνικό arbitrage 
8ο Μάθημα  : Θέμα 3 Ερώτημα β             Τριγωνικό arbitrage
 
2η Εργασία
 
9ο Μάθημα   : Θέμα 1                               Επενδύσεις σε τραπεζικά προϊόντα - Παρούσα αξία επένδυσης
10o Μάθημα : Θέμα 2 α)                          Ομόλογα - Αποτίμηση - Ετησιοποιημένη απόδοση
11o Μάθημα : Θέμα 2 β και γ                   Ομολογίες Διηνεκής  -  Ομόλογα
12ο Μάθημα : Θέμα 3 α                            Αποτίμηση μετοχών 
13o Μάθημα : Θέμα 3 β                            Υποτιμεμένες - Ανατιμημένες μετοχές
14ο Μάθημα : Θέμα 3 γ                             Αποτίμηση μετοχής 
 
3η Εργασία
 
15ο Μάθημα : Ερώτηση 1 α, β                     Αναμενόμενη απόδοση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας μετοχής   
16o Mάθημα : Ερώτημα  1 γ                         Συστματικός και μη συστηματικός κίνδυνος ενός αξιογράφου 
17o Μάθημα :  Ερώτημα 2 (i)                       Απόδοση - Διακύμανση - Τυπική απόκλισης χαρτοφυλακίου 
18ο Μάθημα : Ερωτήματα 2 α (ii,  iii)          Απόδοση  - Διακύμανση - Τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου         
19ο Μάθημα :  Ερώτημα   2 β (i, ii)              Aποτελεσματικό - Άριστο χαρτοφυλάκειο 
20o Mάθημα : Ερώτημα 2  γ                          CAPM -  Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων 
21o Μάθημα : Eρώτημα 2 α                           Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου     
22ο Μάθημα : Ερωτήματα β, γ                       Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
 
4η Εργασία
 
23ο Μάθημα : Ερώτηση   1                           Ομόλογα - Επιτοκιακός κίνδυνος
24o Μάθημα :Ερώτηση     2 (i)                     Παρούσα αξία χρηματοροών 
25o Μάθημα : Ερώτηση    2 (i, ii)                 Σταθμισμένη διάρκεια (Duration) Ομολόγων - Κυρτότητα Ομολόγων 
26o Μάθημα : Ερώτηση    3 (i)                     Κίνδυνος επιτοκίου - Duration gap
27o Μάθημα : Ερώτηση    3 (ii,  iii)              Μηδενισμός σταθμισμένης διάρκειας
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
 
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

7 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

 

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013