ΔΗΔ 22 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΔΗΔ 22

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΔ 22 - Μαθήματα 2021

1η Εργασία

1ο Μάθημα :   Άσκηση 1 Ερώτημα α                      Μέση τιμή- Τυπική απόκλιση - Διάμεσος - Επικρατούσα τιμή 

2o Μάθημα :  ΄Ασκηση 1 Ερώτημα β                      Μέση τιμή - Διάμεσος - 1ο και 3ο Τεταρτημόρι - λύση σε Excel

3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερωτήματα γ, δ, ε           Λοιπά στατιστικά μέτρα

4ο Μάθημα : Άσκηση 2 Ερωτήματα α, β, γ             Πιθανότητες

5ο Μάθημα Άσκηση 2 Ερωτήματα   δ, ε, στ, ζ        Πιθανότητες - Ενδεχόμενα

6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3                                        Πιθανότητες 

 

inl.gr Copyright ©2013