ΔΗΔ 22 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μαθήματα 2020-2021

Μαθήματα μέσω διαδικτύου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1η Εργασία

1ο Μάθημα :   Άσκηση 1 Ερώτημα α                      Μέσος όρος - Διακύμανση - Διάμεσος - Επικρατούσα τιμή 

2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερωτήματα β, γ,δ           Συντελεστής μεταβλητότητας - Συντελεστής ασυμμετρίας -

3o Mάθημα :  Άσκηση  1 Ερωτήματα δ, ε              1ο και 3ο Τεταρτημόριο - Ομαδοποιημένα δεδομένα

4ο Μάθημα : Άσκηση 2   Eρωτήματα α, β,γ,δ       Πιθανότητες

5ο Μάθημα : Άσκηση 2  Ερωτήματα ε, στ, ζ            Πιθανότητες 

6o Μάθημα : Άσκηση 3  Eρωτήματα  α                    Πιθανότητες

7ο Μάθημα : Άσκηση 3 Ερωτήματα β, γ, δ              Διατάξεις

8o Μάθημα : ΄Ασκηση 4                                          Συνδιασμοί

 

 2η Εργασία

9ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Κανονική κατανομή

10o Μάθημα :΄Ασκηση 3 Κανονική κατανομή

11o Μάθημα : Άσκηση 1 Διωνυμική κατανομή 

12o Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Κατανομή Poisson

13o Μάθημα :  Άσκηση  4Α Διαστήματα εμπιστοσύνης

14o Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Β Διαστήματα εμπιστοσύνης

15o Μάθημα : Άσκηση 5  Έλεγχος υποθέσεων (Ηο και Η1)

16o Μάθημα : Άσκηση 5 Έλεγχος υποθέσεων

17o Mάθημα : Άσκηση 6 ΄Ελεγχος υποθέσεων

18o Mάθημα : Άσκηση 7 ΄Ελεγχος υποθέσεων

19o Μάθημα : Λύση 2ης εργασίας

 

Μικρή εργασία

20ο Mάθημα :΄Ασκηση 1 ερώτημα Ai    Πεδίο ορισμού συνάρτησης

21ο Μάθημα : ΄Ασκκηση 1 

22o Mάθημα : Άσκηση 1 Παράγωγοι

23ο Mάθημα  : ¨Ασκηση 2 1η και 2η παράγωγος συνάρτησης - Σημεία καμπής συνάρτησης

24ο Μάθημα : Άσκηση 3  Μεγιστοποίηση οικονομικής συνάρτησης

25ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Νεκρό σημείο

26ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Συνάρτηση συνολικών εσόδων

27o Μάθημα :  ΄Ορια συναρτήσεων

inl.gr Copyright ©2013