ΔΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

www.inl.edu.gr

 Mαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Xρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

 

Πίνακας περιεχομένων

1ο Μάθημα : Εισαγωγή στη Λογιστική - Χρεώσεις - Πιστώσεις
2ο Μάθημα : Λογαριασμοί Ενεργητικού - Παθητικού - Εσόδων - Εξόδων
3ο Μάθημα : Ημερολογιακές Εγγραφές - Άσκηση
4ο Μάθημα : Ημερολογιακές Εγγραφές - Άσκήσεις
5ο Μάθημα : Ημερολογιακές Εγγραφές - Άσκησεις 
6ο Μάθημα : Αποσβέσεις Παγίων - Μέθοδοι αποσβέσεων  
7ο Μάθημα : Απογραφή Αποθεμάτων - Φυσική Απογραφή
8ο Μάθημα : Αποτίμηση Αποθεμάτων Μ.Σ.Ο. - FIFO - LIFO  
9ο Μάθημα : Ανάλυση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
10ο Μάθημα : Ίδια Κεφάλαια - Καθαρή Θέση
11ο Μάθημα : Ανάλυση Υποχρεώσεων
12ο Μάθημα : Ταμειακές Ροές 
13ο Μάθημα : Προβλέψεις - Φορολογία
14ο Μάθημα : Ισολογισμός - Εγγραφές ΤέλουςΧρήσης - Προσδιορισμός Αποτελέσματος 
15ο Μάθημα : Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης -  Διανομή Κερδών 
16ο Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων
17ο Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων 
18 Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικασία παρακολούθησης μαθήματος

  1. Κλικ δεξιά στο πεδίο 1ο Μάθημα Δωρεάν
  2. Αριστερό κλικ στη μαύρη οθόνη αριστερά
  3. Κλικάρετε στο πεδίο επιτρέπεται

      Αναμείνατε λίγα δευτερόλεπτα και το μάθημα αρχίζει

 

΄Ολα τα μαθήματα θα παραμείνουν στον κεντρικό μας server μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων και μπορείτε να κάνετε όσες επαναλήψεις επιθυμείτε  

 

 

Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε  : Τηλ 6974588700

 
 
 

inl.gr Copyright ©2013