ΑΛΓΕΒΡΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος  «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Τα διαδραστικά TEST 1-13 αναφέρονται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αφορούν την ΄Αλγεβρα και τα TEST από 14-20 αναφέρονται στη Στατιστική

Εαν o υποψήφιος μελετήσει τις 300 ερωτήσεις του μαθήματος «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»  και επαναλάβει τα TEST με επιτυχία θα βρίσκεται σε ενα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας για τη συμμετοχή του στον γραπτό διαγωνισμό της τράπεζας Ελλάδος

 

inl.gr Copyright ©2013