ΑΛΓΕΒΡΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος  «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Τα διαδραστικά TEST 1-13 αναφέρονται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αφορούν την ΄Αλγεβρα και τα TEST από 14-20 αναφέρονται στη Στατιστική

Εαν o υποψήφιος μελετήσει τις 300 ερωτήσεις του μαθήματος «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»  και επαναλάβει τα TEST με επιτυχία θα βρίσκεται σε ενα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας για τη συμμετοχή του στον γραπτό διαγωνισμό της τράπεζας Ελλάδος

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του. Οι ερωτήσεις των TEST καλύπτουν όλο το εύρος της απαιτούμενης ύλης σύμφωνα με την προκήρυξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

Συνολικό κόστος και των 4 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ TEST 150 ευρώ

 

 

inl.gr Copyright ©2013